ساعت شیشه ای

رویا با یک ساعت شیشه ای نماد وضعیتی است که حول محور انتظار می چرخد. تو يا کسي که خيلي منتظر بودي تا چيزي رو تموم کني انتظار برای هر چیز کوچک به پایان برسد. متناوبا, یک ساعت شیشه ای می تواند احساس خود را نشان می دهد که زمان در حال اجرا است. مهلت شما باید بدانید و یا احساس فوریت. شما یا کسی که ممکن است زمان کافی ندارد.