ساعت شیشه ای

رویای دیدن یک ساعت شیشه ای در رویای خود را نشان می دهد که زمان در حال اجرا برای شما. این می تواند یک مهلت شما باید برای مدرسه و یا کار می دانم. متناوبا, آن را نشان دهنده یک وضعیت است که در حال تبدیل وارونه.