گلادیولی

رویای گلادیولوس نماد آگاهی از چگونه فوق العاده یک وضعیت احساس نیاز به فوق العاده است. با بهره گیری از تعهد در آغوش گرفتن. عشق کار سخت از یک رابطه و یا احساس خوب دانستن که تعهد اجباری است. دوست دارم بدانید که چیزی در زندگی شما همیشه دوست داشتنی است. منفی, گلادیولوس ممکن است احساس تحت فشار به چیزی را دوست دارم منعکس.