قطع عضو

اگر شما رویای که دست یا پاهای خود را قطع به این معنی است که شما توسط خودتان باز نمی, به خصوص مهارت های خود را برای چیزی که شما واقعا خوب در. این رویا همچنین می تواند بگوید که چیزی وجود خواهد داشت که شما کمی از دست خواهد داد. شما هیچ توانایی برای جلوگیری از این زیان و شما باید قوی و نه به افسرده. این رویا همچنین ممکن است به معنای چیزی که شما هنوز پذیرفته نشده است و در حال حاضر زمان برای مواجه شدن با این چیزها و مقابله با آنها است. هنگامی که شما رویای که بازوهای خود را قطع به این معنی است که شما فاقد ارتقاء و تحریک. هنگامی که شما می بینید بتن پاها در حال قطع آن به این معنی است که شما هیچ ایده چه باید با زندگی خود را انجام دهید و در چه جهت شما باید در حرکت.