امولت

رویای در مورد amulet نماد چیزی است که باعث می شود شما احساس محافظت و یا افزایش اعتماد به نفس. شما ممکن است ناامن و یا اعتماد به نفس پایین.