آناکوندا

رویای در مورد آناکوندا نماد احساسات از محدود بودن منتشر شده است. همچنین می تواند نمایندگی از تلاش های خود را برای اطمینان حاصل شود که شخص دیگری کاملا از اهداف خود را جدا شده است.