پرتگاه

اگر شما رویای پرتگاه, آن را نشان دهنده موانع شما در زندگی خود را با آن روبرو هستند. شما باید در نظر چیزهایی که شما می خواهید در زندگی خود را انجام دهید و سعی کنید به کشف چه موانع اجازه نمی دهد شما را در حرکت. از چالش هایی که خواهید داشت نترسید، همانطور که همه چیز را حل خواهید کرد، شما قادر خواهید بود تا راه حلی برای انجام این کار پیدا کنید. این رویا همچنین نشان می دهد که شما در مورد آینده خود را نگران, در مورد که شما هستند, آنچه شما احساس می کنید و آنچه شما از ترس. اگر شما در خواب است که شما در حال سقوط به پرتگاه, آن را به معنی پنهان کردن برنامه های خود را برای آینده. رویاها همچنین می تواند به معنای ترس خود را برای شروع چیزی جدید در زندگی خود و یا ترس خود را از گرفتن خطرات.