پتیکات

اگر شما پتیکوات در یک رویا استفاده می شود، پس از آن چنین رویا نشان می دهد پناهگاه شما قرار داده اند به منظور محافظت از خود را از دیگران. شاید، چیزهای خاصی وجود دارد که شما می خواهید فقط به خودتان و یا به عنوان راز نگه دارید.