تحلیل گر

رویای در مورد یک تحلیلگر نماد شما و یا یک فرد دیگر است که ارزیابی یک وضعیت و یا یک مشکل است. احتمالا بازتابی از ارزیابی خود را. شما ممکن است نگاهی دقیق تر به رفتار خاص و یا اقدامات. شما همچنین ممکن است در تلاش برای خرابی یک مشکل و یا کشف یک علت ریشه.