یونانی

رویا، که در آن شما یونانی، نشان دهنده اشتیاق خود را به تاریخ و یا که شما اجازه می دهد افکار خود را به تحقق است.