کوتوله

رویای یک اسم افسانه ای نماد شما یا فرد دیگری است که ضعیف به نظر می رسد، اما به راحتی قدرت خود را در هنگام آزمایش ثابت می کند. ضعف یا ناتوان بودن در ظاهر گمراه کننده است. شوک که چیزی کوچک می تواند فوق العاده قدرتمند است. کوتوله اغلب به نظر می رسد به افرادی که قارچ سحر و جادو به دلیل آنها منعکس کننده درک اولیه از قارچ ناتوان به خطرناک یا طاقت فرسا و شگفتی شما با اثر مخالف به عنوان توهم قدرتمند ایجاد شده در احساس.