گریفین (موجود افسانه ای – بال عقاب و بدن شیر)

رویای گریفین نماد شانس در زندگی یک فرد با استعداد است. تمام ویژگی های مثبت رویاپرداز و تمام جنبه های خوش شانس از تغییرات در زندگی رویاپرداز توسط گریفین در رویا نشان داده شده است. گریفین یا گریفین یک موجود افسانه ای با بدن، دم و پاهای یک شیر و سر و بال های پشت عقاب است – این ویژگی ها نماد این است که رویاپرداز توانایی های مشابه شیر و عقاب را دارد. رویای گریفین بازنمایی خواص ویژگی های رویاپرداز است: قدرت فیزیکی برای مبارزه، ثبات در نظر، چشم انداز برای تشخیص در تصمیم گیری، روح برای شهود و حالت هوشیاری به دستیابی به اهداف. این تنها بخشی از مجموع در شخصیت ماهر و با استعداد است که توسط گریفین نماد. رویاپرداز نیز دارد و محدود به دانش، عقل، عقل، قدرت جسمی و عاطفی نیست. متناوبا، رویای در مورد گریفون وابسته به خورشید است. ستاره ای که تمام زندگی از آن می آید. در عین حال، قدرت خورشید می تواند فاجعه بار باشد. با توجه به این ویژگی، توصیه برای رویاپرداز بسیار ساده است، اما مهم است. استفاده از قدرت خود را در چنین راهی که هیچ یک از مخالفان خود را می تواند متوجه چقدر قوی شما هستند.