کوتوله

رویاپردازی و دیدن نامبوی به عنوان توصیه ناخودآگاه به رویاپرداز به فکر می کنم که شاید او احساس کوچک و ناچیز تفسیر شده است. آیا شما احساس می کنید در هر شرایطی پیشی گرفته و یا احساس اعتماد به نفس خنثی؟