هرج و مرج

رویای در مورد هرج و مرج نماد شما و یا فرد دیگری است که در حال نمایش قوانین و یا گرفتن مسائل را به دست خود را. شما ممکن است نیاز به نشان دادن برخی از مهار در هنگام بیان خودتان. این می تواند نماد بی زاری برای وضعیت موجود است.