اجداد

هنگامی که شما رویای اجداد خود را به این معنی است که شما بسیار مربوط به ریشه های خود را. این رویا نیز نشانه ای است که شما بیشتر در گذشته و آینده متمرکز شده است. انتظار نداشته باشید که به عنوان شما باید در حرکت و به دنبال بهترین در آینده.