گیوتین

در رویای دیدن دستگاه با تیغه سنگین کشویی عمودی در شیار نشانه ای از رقت انگیز است. خشم و / یا خصومت است که توسط رویای گیوتین نشان داده شده است. هدف از این دستگاه پایان دادن به زندگی است و آن را نماد نیاز به پایان چیزی بلافاصله. در غیر این صورت، حرکت ناگهانی گیوتین را می توان به فوران احساسات قوی در زندگی واقعی تفسیر کرد. شاید ذهن ناخودآگاه در حال ارسال پیام به رویاپرداز است. شما ممکن است بخواهید به پیشنهاد است که در حال حاضر زمان برای استراحت، فراموش کردن چیزی و یا فکر می کنم واضح تر است. این امکان وجود دارد که رویاپرداز است با استفاده از سر خود را به درستی. و این نشان دهنده نیاز به فکر کردن بیشتر قبل از انجام هر گونه عمل است. سوالات (رویاپرداز باید از خود بپرسید): آیا من با استفاده از قدرت مغز به اندازه کافی برای تجزیه و تحلیل موقعیت های زندگی من؟ قضاوت خوب کافی است؟ يا شکست خوردم؟