راکه

رویای در مورد استفاده از مرغ عشق نماد افکار تکراری در مورد یک مشکل شما می خواهید برای رفع. انجام همان کار بارها و بارها برای رفع یک مشکل. رویا در مورد جمع آوری گل و یا چمن است که تبدیل به گل می تواند یک مشکل است که نگه می دارد انجام همه چیز برای اصلاح و هرگز کار می کند. رویا نشان می دهد که شما نیاز به پیدا کردن و یا شنیدن ایده های جدید، و یا دادن روش هایی که کار نمی کنند. مثال: مردی رویای دیدن کسی را داشت که گل را جمع می کرد. در زندگی واقعی او کسب و کار شکست خورد و او همیشه همان چیزهایی بود که چندین بار آن را تعمیر.