راکه

خواب است که شما با استفاده از عشق به این معنی است که کار هرگز انجام خواهد شد مگر اینکه شما این کار را انجام دهد. برای دیدن جمع آوری دیگران، نشان می دهد که شما در مورد رفاه و زندگی دیگران خوشحال خواهد شد. رویاپردازی و دیدن عاشقی شکسته است به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به این معنی است که برخی از بیماری و یا تصادف برنامه های خود را مختل, در نتیجه شکست خود را.