لنگر

رویای در مورد لنگر است که نماد غیر منقار و یا ~ساکت باشید~ در یک مسئله. شما وضعیت فعلی خود را پذیرفته اند. نگه داشتن شرکت و یا مایل به تغییر نیست. همچنین می تواند نمایندگی ثبات و امنیت با یک انتخاب باشد. متناوبا, لنگر می تواند یک فرد و یا وضعیت است که همیشه قابل اعتماد و یا پایدار نشان می دهد. مثبت, لنگر می تواند تاثیر بر زندگی خود را که به ارمغان می آورد قاطعیت و قدرت منعکس. باورهای ثابت یا تغییر ناپذیر. وفاداري راسخ منفی, لنگر می تواند نگرش اذیت کردن و یا عدم تمایل به ادامه تجربه یک مشکل منعکس. همچنین می تواند نمایندگی از احساس بودن با یک وضعیت گیر است. مثال: یک زن خواب پوشیدن گردنبند نقره ای با جذابیت لنگر. در زندگی واقعی او زندگی متعهد به ایستادن در کنار خویشاوند بیمار خود بود.