لنگر

هنگامی که شما رویای دیدن لنگر نشان دهنده پایه و اساس شرکت است که پله و شخصیت قوی است. شما کسی هستید که نمی ترسید تنها باشید و می دانید که می خواهید به چه چیزی دست یابید. این رویا همچنین می گوید که شما همیشه برای حفظ حریم خصوصی خود را مبارزه. معنی دیگر این رویا ممکن است این باشد که شما نمی توانید اجازه رفتن از گذشته، هنوز هم به دنبال بازگشت، که شما را به بی ثباتی منجر می شود. مطمئن شوید که شما در مورد زندگی شخصی خود و یا کار شما در حال حاضر فکر می کنم و کشف چیزهایی که شما دوست ندارم.