لنگرگاه یا لنگر انداختن

هنگامی که شما اسکله کشتی ها را ببینید، پس از آن به این معنی است که آرزوهای شما تبدیل خواهد شد درست است. اگر شما در اسکله هستید، پس این بدان معناست که شما در نهایت رکود شما در گرفته شده است.