داربست

اگر شما رویای دیدن و یا بودن در داربست، پس از آن چنین رویا نشان می دهد که برخی از چیزهایی که دائمی نیست وجود دارد. شما احساس امنیت و امنیت در مورد برخی از چیزها نیست.