سرگردان, واکر, بازیگر راه رفتن, بی کار

برای درک بهتر این رویا، همچنین تفسیر کالسکه را بخوانید.