پرستو

رویای بلع چیزی نماد پذیرش ایده ها یا موقعیت ها است. شما در حال گرفتن در ویژگی های خاصی از افکار و یا احساسات از تجارب شما با داشتن بر اساس نماد هر آنچه که شما بلعیده است. رویای در مورد پرنده پرستو نماد حرکت در آغاز و یا جدید است.