قتل

رویای قتل می تواند نشان دهنده یک تغییر بزرگ است که عمدی و یا از پیش تعیین شده بود. شما یا شخص دیگری که عمدا خراب کردن چیزی و یا خلاص شدن از شر یک مشکل.