پرستو

اگر آن چیزی را بلعیده ، سپس آن را در مورد احساسات سرکوب شده و احساسات پیش بینی می کند. شاید شما احساس می کنید که شما ناتوان از نشان دادن پرخاشگری خود را. متناوبا, اگر شما یک پرستو در یک رویا را ببینید, آن را به معنی تولد دوباره و شروع تازه برای چیزی.