زمان

هنگامی که شما رویای زمان، پس از آن چنین رویایی نشان می دهد که چگونه زمان می گذرد. در نظر بگیرید اگر چیزهایی وجود دارد که شما باید به یاد داشته باشید که چگونه به یک کلاس، ما یک جلسه، چرا که ذهن ناخودآگاه خود را به شما هشدار می دهد به بیدار شدن و یا به یاد داشته باشید چیزی مهم است. رویاپرداز همچنین باید توجه به زمان دقیق او را در یک رویا را دیدم، چرا که تعداد می تواند بسیار بیشتر در مورد رویا بگویید. هنگامی که شما رویای زمان شاد (زمان) در رویای خود را, سپس چنین رویایی اعلام می کند در مورد شادی و لذت است که با زمان داده شده مرتبط. از سوی دیگر، زمان در یک رویا می تواند به شما یادآوری به استفاده از زمان با دقت شما توسط زندگی داده شده است.