آندروگینوس

رویا در مورد یک فرد اندروجی نماد جنبه ای از خود است که نمی تواند ادغام و یا مناسب است. یه چیز مبهم همچنین می تواند نمایندگی از منطقه ای از زندگی خود را که شما مشکل تعریف. همچنین می تواند نمایندگی از تمایل خود را به احساس خوب دانستن که شما تعلق ندارد و یا انجام یک کار عادی است. متناوبا, یک فرد اندروژی ممکن است برخی از منطقه از زندگی خود را که در آن ویژگی های زن و مرد وجود دارد نشان می دهد. مثال: پرخاشگر و حساس بودن.