اندیشه ها

هنگامی که شما رویای که شما اندیشه به این معنی است که شما جنبه معنوی خود را از خودتان از دست داده اند. شاید شما باید به کلیسا به دنبال برخی از پاسخ های شما، و یا شاید شما باید برخی از ادبیات مذهبی برای کمک به خودتان دوباره دیدگاه های معنوی خود را بخوانید. معنی دیگر این رویا ممکن است این باشد که شما باید در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل شود که شما گفت : قبل از چیزهایی که گفته می شود. اطمینان حاصل کنید که شما مسئول اقدامات خود را.