شوخی

گفتن یا خواندن یک حکایت در رویا نماد شور و شوق برای گره های آرمان گرایانه است. دیدگاه مثبت از یک ایده یا باور است که شما و یا یک فرد دیگر داشته اند. در نظر بگیرید که چگونه حکایت باعث می شود شما احساس زمانی که شما در مورد آن فکر می کنم.