شوخی

اگر شما رویای گفتن حکایت است که نشان دهنده طرف خنده دار از شما و که شما صرف زمان با آن افراد خنده دار بهتر از آنهایی که همه چیز را جدی تر. اگر شما می شنوید کسی به شما حکایت می گوید نشانه ای است که شما در آینده نزدیک با افراد شاد و خوب ملاقات خواهید کرد. این رویا همچنین نشان می دهد که شما دوستان خوب و صادقانه, شما می توانید آنها را در همه چیز شما در زندگی خود را اعتماد.