حلقه عروسی

رویای حلقه عروسی نماد احساس تعهد، ثبات و یا پایداری در یک وضعیت است. همچنین می تواند نمایندگی از حس عمیق وفاداری باشد. متناوبا, حلقه عروسی می تواند تمایل خود را به ازدواج و یا عمیقا متعهد به کسی نشان می دهد. رویای در مورد دادن حلقه عروسی نماد دادن و یا رد تعهد از نوعی. دور شدن از وعده ها و یا برنامه های دائمی برای آینده. مثال: یک زن جوان رویای دیدن مردی را داشت که با حلقه عروسی روی انگشتش دوست داشت. در زندگی واقعی او مخفیانه در مورد ازدواج با مرد خیال.