حلقه عروسی

رویای در مورد حلقه عروسی نماد فداکاری، عشق و تعهد است. اگر شما با پوشیدن حلقه عروسی در رویا، اما شما در زندگی بیداری خود را ازدواج نکرده اند، سپس آن را نشان می دهد تمایل خود را برای پیدا کردن که خاص و یا به ازدواج آنچه در حال حاضر در رابطه است. برای از دست دادن حلقه عروسی به عنوان یک عمان بد شناخته شده است، چرا که آن را نشان می دهد واگرایی و بحران خوردن روابط فعلی است.