بخور دادن

رویای بخور نماد یکی عمدا در تلاش برای جلوگیری از فکر کردن از هر چیزی خطرناک و یا دیوانه. ترجیح می دهند امیدوار و یا نگاه در سمت روشن در حالی که امیدوار به بهترین. تعریف خلق و خوی مثبت یا امیدوار کننده بیشتر به میل خود را. مثبت, رویاهای بخور ظاهر می شود زمانی که شما یک مشکل, که شما نمی خواهید به فکر می کنم بیش از حد در مورد. عمدا گرفتن به فراموشی چیزی بد و یا تمرکز مثبت تر در حالی که یک وضعیت استرس زا می گذرد. منفی, سوزاندن بخور دادن می تواند شما و یا افراد دیگری که در حال انتخاب به چشم پوشی از مشکلات با تمرکز بر روی چیزهای مثبت تر زمانی که چیزی خطرناک اتفاق می افتد منعکس. ترجیح دادن به احساس خوب در طول یک مشکل جدی به دلیل شما احساس می کنید که همه چیز را برای بهترین کار زمانی که هیچ تضمینی وجود دارد که آن را خواهد شد.