حلقه خلق و خوی

رویای حلقه خلق و خوی نماد یک حالت ثابت از آگاهی از چگونه شما در مورد وعده و یا تعهد احساس. حلقه خلق و خوی می تواند نشانه ای است که احساسات خود را همیشه در نوسان و یا در حال تغییر است. منفی, ممکن است نشانه ای است که شما متوجه است که شما خودتان احساس خوبی در تمام زمان با شما وعده داده شده برای انجام کاری.