حلقه نامزدی

رویای حلقه نامزدی نماد تعهد یا وعده ای است که هنوز نهایی نشده است. انتخاب یک وضعیت یا رابطه بدون داشتن ~مهر و موم معامله~ به طور کامل. دانستن آنچه شما می خواهید در حالی که در انتظار آن را دائمی. رویای حلقه نامزدی آسیب دیده یا معیوب نماد احساسات در مورد برنامه های خود را برای آینده به عنوان کامل و یا با یکپارچگی به همان اندازه که شما می خواهم. همچنین می تواند نمایندگی از خجالت، شک و تردید، و یا خاطرات منفی است که شما احساس می کنید همیشه شما را از احساس که یک وضعیت به عنوان کامل است که شما می خواهید آن را به جلوگیری از.