خیانت

رویای خیانت، پیش بینی در مورد تجربه منفی با دیگر قابل توجه خود را. رویا همچنین ممکن است نگرانی شما در مورد از دست دادن شریک زندگی خود را که او / او به شما خیانت نشان می دهد. که شما از خیانت می ترسید چیزی است که روابط شما در حال حاضر به پایان می رسد. از سوی دیگر، رویا نیز می تواند نشان دهنده رابطه ناخوشایند است که در حال حاضر است. شاید شما می خواهید در یکی دیگر از. برای تفسیر رویای دقیق تر، معنای زنا را ببینید.