کنده

هنگامی که شما رویای شياد آن را نشانه ای است که شما باید به کسی اعتماد نیست ، و یا آن را می تواند به معنای مرگ کسی است. این رویا نشان دهنده زندگی خود را به عنوان گرفتن به طور کامل وارونه به. برخی از تغییرات است که سبک زندگی خود را، نه به عنوان آن است که امروزه وجود دارد. با این حال ، این لزوما تغییرات بد نخواهد بود.