آنجلینا

خواب است که شما مبتلا به آنگینه، نشان می دهد شغل های دلسرد کننده است. برای دیدن دیگران مبتلا به آنگینا به معنای اضطراب خود را برای این بیماری است.