نیلی، نیلی، رنگ آبی

رویایی که در آن نیلی را می بینید، نشان دهنده ناامیدی دوستان تان است. با این حال ، شما بسیار بهتر خواهد شد بدون آنها در آینده.