من-من

رویا در مورد یو یو نماد احساس خوب به متوجه یک فرد یا وضعیت، انجام آنچه شما می خواهید تمام وقت. نگرش بی اهمیت به چیزی که شما در حال کنترل و یا دستکاری. منفی, یو یو ممکن است نگرش خود را به دستکاری یک فرد دیگر منعکس, و یا بازی با بهره برداری. نداشتن مسائل و مشکلات به اندازه کافی جدی است.