انیمیشن

هنگامی که شما رویای تماشای انیمیشن است که نشان دهنده حس طنز خود را. این رویا نشان دهنده توانایی خود را برای پیدا کردن چیزهای خنده دار بدتر کردن. شما همیشه در تلاش برای پیدا کردن چیز مثبت، حتی اگر چیزی بد اتفاق افتاده بود. این ویژگی به شما کمک می کند تا به زندگی که در آن شما حداکثر زندگی می کنند.