کدو تنبل

رویای در مورد کدو تنبل نماد احساسات در مورد بسته شدن در زندگی خود و یا تحقق است که یک زمان خوب به پایان رسیده است. احساسات در مورد یک وضعیت مثبت است که در حال آمدن به پایان است. یک منطقه دلپذیر از زندگی شما در حال پایان است. کدو تنبل می تواند در یک رویا ظاهر می شود زمانی که شما می دانید که یک رابطه ممکن است به پایان برسد و یا شما احساس می کنید که یکی از عزیزان نزدیک به مرگ است. ~زمان تمام شده است~ در شرایط بیداری زندگی. مثال: یک دختر خواب کدو تنبل سقوط از یک درخت. در زندگی واقعی، او با کسی رابطه داشت که می گفت فکر نمی کند رابطه آنها به کار می رود. کدو تنبل منعکس کننده احساسات خود را در مورد نشانه رفتار شخصی است که رابطه تقریبا به پایان رسید.