حیوانات

رویای در مورد حیوانات نماد جنبه های شخصیت یا شخصیت خود را بر اساس ویژگی های حیوان خاص است. حیوانات می توانند نماد جنبه های نامتداوم و غیر متمدن از oney. مبارزه با یک حیوان می تواند بخشی از شما را منعکس کند که شما در حال تلاش برای رد. همچنین می تواند نمایندگی از تضاد با رفتار خود و یا رفتار ناخوشایند است که با دیگران رخ می دهد. به عنوان مثال، مبارزه با یک موش می تواند درگیری خود را با یک فرد در زندگی شما کشف کرده اند به فریب شما را به بیدار شدن منعکس کند. رویا در مورد یک حیوان مرده نماد تغییر در تفکر و یا احساس آن است. همچنین می تواند نمایندگی از دست دادن و یا غلبه بر یک مشکل است. رویای یک حیوان زخمی ممکن است منعکس کننده احساسات در مورد برخی از جنبه ها و یا کیفیت خود را بر اساس ویژگی غالب حیوان آسیب دیده است. رویای ملاقات با یک حیوان فوق العاده می تواند شخصیت در حال تکامل و یا شگفت انگیز خود را به عنوان آن را احساس می کند به تماشای چیزی جدید اتفاق می افتد در زندگی شما منعکس. کیفیت شگفت انگیز است که شما در خودتان و یا شخص دیگری را ببینید. نماد حیوان را حتی معنی دارتر در نظر بگیرید. بخش تم های حیوانی را برای نگاهی عمیق تر به نمادگرایی حیوانات ببینید.