حیوانات خانگی

رویای در مورد حیوان خانگی نماد برخی از جنبه های خود را که باید نگه داشته شود و یا مراقبت از. یک فرد یا وضعیتی که احساس مسئولیت می کند یا احساس خوبی برای مراقبت از آن دارید. حیوان خانگی نیز می تواند نمایندگی از علت خوب شما در حال مدیریت. منفی, حیوان خانگی می تواند یک عادت بد است که شما با استفاده از به منظور دستکاری یک فرد یا وضعیت نشان می دهد. به طور هدفمند مراقبت در مورد یک فرد و یا یک عادت بد بدون هیچ دلیل دیگری به غیر از احساس خوب در مورد خودتان. متناوبا, حیوان خانگی ممکن است یک عادت و یا مکانیسم دفاعی است که شما با استفاده از احساس خوب در مورد منعکس. حیوان را برای اهمیت اضافی در نظر بگیرید. مثال: یک زن رویای شیر حیوان خانگی را داشت. در زندگی واقعی، او با یک مرد بسیار غالب رابطه خارج از ازدواج داشت، که گاهی اوقات باید از نظر مالی مراقبت می شد.