حیوانات خانگی

برای دیدن حیوان خانگی یا حیوان خانگی دیگر، هنگامی که شما در حال رویا، نشانه کنجکاو از رویای خود است. این نشانه نشان دهنده غریزه متمدن است. شما نگه داشتن خوی خود را آنلاین. متناوبا, آن را نشان می دهد نیاز به عشق و پذیرش. شما کوتاه از توجه از دیگران و احساس غفلت. حیوان خانگی همچنین می تواند جناس برای ~مهمانی~ به عنوان یک رفتار جنسی. رویاپردازی و دیدن حیوان خانگی است که برای مدتی کشته شده است نشان می دهد که چیزی که شما فکر کرده بود در گذشته باقی مانده بود دوباره به شما خالی از سکنه. به طور مشابه برای دیدن خانه کودکی خود را, حیوان خانگی گذشته در خدمت همان تابع به عنوان تلاش برای بازگرداندن شما را به آن دوره زمانی خاص. وضعیت در زندگی فعلی شما می تواند به موازات یک وضعیت در گذشته خود را، و رویا این است که به ارائه یک وسیله برای حل آن است.