انیمه

رویای تماشای انیمه نماد یک نگرش بی خیال است. همچنین می تواند نمایندگی فرار باشد. رویای شخصیت انیمه بودن (یا هر کسی برای آن ماده) منعکس کننده در یک راه خاص است که در آن شما خودتان را در زندگی واقعی بیان. صادقانه ترین احساسات یا نظرات خود را در مورد این شخصیت در نظر بگیرید و ببینید که چگونه این کیفیت می تواند به رفتار فعلی خود را اعمال می شود.