بانوباگ

رویای بانو باگ نماد افکار و یا احساسات شما در مورد مسئول بودن، مراقب بودن، و یا انجام کار درست است. اون بلوغ رو پيشنهاد ميکنه دلیل این به این دلیل است که هنگامی که کسی می بیند بانو باگ آنها احساس نیاز به محافظت از آن، و یا خود را یک مکان امن قرار داده است. اگر شما می بینید بسیاری از ladybugs در یک رویا شما ممکن است نشان می دهد که چیزی در زندگی شما باعث می شود شما احساس می کنید که شما در حال بار با مسئولیت و ممکن است به عنوان بی خیال به عنوان شما یک بار بود. اگر شما توسط ladybugs مورد حمله قرار شما می توانید این افکار ناخوشایند و احساسات در مورد نیاز به مسئول و یا مراقبت از پیشنهاد. بلوغ به نحوی بر شما مجبور می شود.