دشمنی

هنگامی که شما رویای دشمنی به این معنی است که شما نیاز به توجه به مسائل رفتار خود را. شايد کسي باشه که تو بهش توهین کردي شايد کاري باشه که نبايد انجام بدي… و یا شاید چیزی وجود دارد که شما باید انجام دهید ، به خاطر دلایل خوب ، برای کمک به کسی که آنها واقعا نیاز به کمک.