تولد

رویای در مورد تولد نماد لحظه ای که در آن شما و یا برخی از جنبه های خود را تجربه تحقق خواسته ها و یا خواسته ها. زمانی که احساس خوبی یا خوش شانسی می کنید. رویای شخص دیگری که تولد نماد برخی از جنبه های شخصیت خود را با شانس و یا گرفتن آنچه شما می خواهید. مثال: مردی رویای جشن تولد را داشت که قرار بود برگزار شود. در زندگی واقعی پدر ثروتمند آزار دهنده شما در حال مرگ بود.